IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök

Aktuella fördjupningskurser

Kommersiell avtals- och processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar vid månadsskiftet augusti-september vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen är uppbyggd omkring ett antal omfattande spelade processer som löper över i stort sett hela höstterminen. Varje studentgrupp får sitt eget material utifrån vilket en stämningsansökan i ett mål och ett svaromål i ett annat skall förberedas och inges. Varje grupp är också domare och ansvarar för handläggningen av ett tredje mål. En eller två av huvudförhandlingarna brukar hållas på en advokatbyrå i Stockholm med kvalificerad feedback från skickliga processjurister. Tre av kursens böcker kommer i nya uppdaterade och genomarbetade upplagor i början av augusti: Praktisk juridisk metod (12 uppl), Avtalstolkning (9 uppl) och Avtalsrättens grundelement (3 uppl). Den sistnämnda boken är också rejält utvidgad.Mer information finns här!Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.

Avtalsrätt

Avtalstolkning
Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolk-ning.
405:-
Avtalsrättens grundelement
Den här boken ger en initierad översikt av den svenska avtalsrätten, vilken fokuserar på de...
435:-
 

Vad är avtalsrätt?

Termen ”avtalsrätt” har använts i olika betydelser. En kärnbetydelse hos begreppet framkommer om man tar avtalslagen som utgångspunkt för definitionen. Avtalslagen utgör enligt sin rubrik en lag om avtal och andra rättshandlingar. På motsvarande sätt behandlar avtalsrätten som ämnesområde inte bara avtal, utan även andra typer av rättshandlingar. Den klassiska definition av begreppet rättshandling som givits i avtalslagens förarbeten omfattar alla viljeförklaringar, som har till syfte att grundlägga, förändra eller upphäva ett rättsförhållande. Som en särskild kategori av rättshandlingar brukar dessutom räknas viljeförklaringar som kan sägas ha till syfte att bevara ett rättsförhållande, till exempel reklamation och preskriptionsavbrott.

Avtalsrätten brukar indelas i regler om avtalsslut (till vilka hänförs inte bara avtalsslutsreglerna i snäv bemärkelse utan även fullmaktsinstitutet), regler om ogiltighet av avtal och regler om avtalstolkning. Utgångspunkten kan då sägas vara att de avtalsrättsliga reglerna är de regler som ger svar på följande tre frågor:

(1) Hur kommer avtal till stånd?
(2) När är ett avtal ogiltigt?
(3) Vilket innehåll har ett avtal?

Inom vetenskapen talar man ibland om läran om avtalsslut (som inkluderar fullmaktsläran), ogiltighetsläran och tolkningsläran.

Avtalslagen utgör enligt sin rubrik en lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Även när de ovan nämnda frågorna uppkommer på andra områden än förmögenhetsrättens är det dock fråga om avtalsrätt.

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.


Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.