IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök


Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.
Förutsättningsläran
Lehrberg, Bert, Förutsättningsläran. Allmänna betingelser för möjligheten att frånträda rättshandlingar på grund av okända eller oförutsedda omständigheter, Iustus Förlag, Uppsala 1989.
619 sidor Inbunden Begränsat antal!
1 400:-
Omförhandlingsklausuler
Lehrberg, Bert, Omförhandlingsklausuler. Betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder, 2 uppl, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2008
246 sidor Häftad
405:-422:-
 

Vad är kontraktsrätt?

Termen ”kontraktsrätt” har inte någon allmänt accepterade betydelse. Den används här för att beteckna den del av juridiken rörande avtal som inte hör till avtalsrätten i traditionell mening. Avtalsrätten behandlar avtal och andra rättshandlingar. Den avgränsar sig dock i sin traditionella betydelse till tre frågeställningar: ”Har avtal kommit till stånd?”, ”Vilket innehåll har avtalet?” och ”Är avtalet ogiltigt?” De frågor som uppkommer mellan parterna i ett avtal, vars innehåll förutsätts vara känt, hör inte till avtalsrätten enligt denna definition. Detta är främst frågor som har att göra med utfyllning av avtal. Vilken omfattning har parternas skyldigheter på grund av avtalet på punkter som avtalet inte reglerar? Vem skall svara för transporter? Hur skall uppkommande kostnader fördelas? Vilka sanktioner kan göras gällande vid bristande fullgörelse av avtalet? Dessa frågor behandlas inte i avtalslagen. I stället behandlas de i kontraktsrättsliga lagar, såsom köplagen (1990:931), konsumentköplagen (1990:932), konsumenttjänstlagen (1985:716) och 7-12 kapitlet jordabalken.

Kontraktsrättens viktigaste frågeställningar när det gäller att fastställa parternas förpliktelser är följande:

(1) Vad skall presteras?

(2) Hur mycket skall presteras?

(3) Hur skall prestation ske?

(4) När skall prestation ske?

(5) Var skall prestation ske?

Uppräkningen är inte uttömmande – om man inte tolkar orden prestera och prestation mycket extensivt. Det finns många fler. Det finns också många frågor som inte har att göra med bestämningen av parternas förpliktelser. Bland de viktigaste av dessa är de som gäller sanktioner på grund av kontraktsbrott.
Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.

IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT