IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök

Aktuella fördjupningskurser

Kommersiell avtals- och processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar vid månadsskiftet augusti-september vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen är uppbyggd omkring ett antal omfattande spelade processer som löper över i stort sett hela höstterminen. Varje studentgrupp får sitt eget material utifrån vilket en stämningsansökan i ett mål och ett svaromål i ett annat skall förberedas och inges. Varje grupp är också domare och ansvarar för handläggningen av ett tredje mål. En eller två av huvudförhandlingarna brukar hållas på en advokatbyrå i Stockholm med kvalificerad feedback från skickliga processjurister. Tre av kursens böcker kommer i nya uppdaterade och genomarbetade upplagor i början av augusti: Praktisk juridisk metod (12 uppl), Avtalstolkning (9 uppl) och Avtalsrättens grundelement (3 uppl). Den sistnämnda boken är också rejält utvidgad.Mer information finns här!Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.

Köprätt enligt 1990 års köplag

Köprätt enligt 1990 års köplag

9789197496292
Lehrberg, Bert, Köprätt enligt 1990 års köplag, IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik, Uppsala 2008
516 sidor Häftad

Detta är en handbok i köprätt enligt 1990 års köplag.

Boken behandlar samtliga bestämmelser i köplagen. Dispositionen följder i huvudsak lagen...

490:-799:-
Vad är köprätt?

Köprätt är den del av kontraktsrätten som handlar om köp, varmed av ålder åtminstone primärt avses köp av lös egendom. Den del av köprätten som avser fast egendom behandlas traditionellt för sig under ämnesrubriken fastighetsköp. När det gäller tjänster brukar man inte traditionellt tala om köp, men detta har blivit något vanligare på senare år.

Ämnet köprätt har tra­ditionellt ansetts höra till civilrättens kärnområden och reglerades länge av 1905 års köplag. Liksom den nu gällande köplagen (1990:931) var den lagen dispositiv och kunde således avtalas bort. Därför kom standardavtal – avtal ingångna med standardiserade avtalsbestämmelser som ersatte lagens regler – att bli dominerande. Under de senaste årtiondena har emellertid lagstiftaren i betydande utsträck­ning ingripit med tvingande regler till skydd för konsumenter (se främst konsumentköplagen (1990:932), konsumentkreditlagen (1992:830), distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) och 36 § avtalslagen). Dessutom har i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden och lagen (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare getts regler om offentlig kontroll av avtalsvillkor. Det har lett till att köprätten till betydande del har ändrat karaktär. Det offentligrättsliga inslaget är numera markant och sambandet med marknadsförings­lagen (1995:450) och konkurrenslagen (1993:20) uppenbart.

Inom den kommersiella köprätten, där näringsidkare handlar med varandra, spelar dock fortfarande standardavtalen en mycket viktig roll.

Besök även vår huvudsida Affärsjuridik - tjänster och information.