IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök


Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.
Praktisk juridisk metod

Praktisk juridisk metod

9789198214680
Detta är en grundläggande lärobok – och handbok – i juridisk pro-blemlösning och presentation. Boken utgår från en sexstegsmetod och utvecklar de kunskaper som problemlösningsmetoden kräver om bland annat identifikation och systematisering av juridiska pro-blem, rättssystemet, juridikens ämnesindelningar, den juridiska tvis-telösningsmodellen, juridikens begrepp, rättskällorna och juridikens värderingar. Skriftliga och muntliga presentationer behandlas i ett särskilt kapitel.
Boken är nu uppdaterad och bearbetad. Nya partier har tillfo-gats om kritisk rättsteori, Rawls samhällsfördrag och den Europe-iska ombudsmannen. Bland annat framställningen om EU-rät¬ten och om juridikens egna begrepp har utvidgats.
Boken är skriven som lärobok för såväl introducerande som avancerade kurser i juridik och för att följa studenten genom utbild-ningen och i hans yrkeskarriär. Den kan också vara av värde för yrkesverksamma jurister och andra som vill bli skickligare på juri-disk problemlösning.
Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skil-jeman och konsult i affärsjuridiska frågor.

405:-


Avtalstolkning 8 uppl 2019
Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolkning.
405:-
 
 

IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT