IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT

Sök

Aktuella fördjupningskurser

Kommersiell avtals- och processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar vid månadsskiftet augusti-september vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen är uppbyggd omkring ett antal omfattande spelade processer som löper över i stort sett hela höstterminen. Varje studentgrupp får sitt eget material utifrån vilket en stämningsansökan i ett mål och ett svaromål i ett annat skall förberedas och inges. Varje grupp är också domare och ansvarar för handläggningen av ett tredje mål. En eller två av huvudförhandlingarna brukar hållas på en advokatbyrå i Stockholm med kvalificerad feedback från skickliga processjurister. Tre av kursens böcker kommer i nya uppdaterade och genomarbetade upplagor i början av augusti: Praktisk juridisk metod (12 uppl), Avtalstolkning (9 uppl) och Avtalsrättens grundelement (3 uppl). Den sistnämnda boken är också rejält utvidgad.Mer information finns här!Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.

Avtalstolkning

Avtalstolkning

9789198430905
Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolk-ning.
I stort sett saknas lagregler i ämnet. I boken systematiseras de regler och principer som används i domstolarna på ett peda-gogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlär-ningen som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på områ-det.
Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behand-las i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkningen, som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel en kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen ge-nomgås systematiskt. Framställningen av regler och principer illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Denna nionde upplaga är utvidgad och upptar bland annat ett flertal nya vik-tiga rättsfall.
Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor samt förestår utbildnings- och konsultföretaget Iusté.

405:-


Avtalsrättens grundelement
Den här boken ger en initierad översikt av den svenska avtalsrätten, vilken fokuserar på de...
435:-
Praktisk juridisk metod 12 upplagan
Detta är en grundläggande lärobok – och handbok – i juridisk problemlösning och presentation.
405:-