IUSTÉ AFFÄRSJURIDIK    OM IUSTÉ    JURIDIKTJÄNSTER    JURIDIKUTBILDNING     KONTAKT





Sök

Aktuella fördjupningskurser

Aktiebolagsrätt med processrätt, 20 veckor och 30 högskolepoäng börjar i mitten av januari vid juridiska fakulteten i Uppsala. Kursen har ett civilrättsligt fokus. En serie diskussionsseminarier syftar till att ge en praktiskt användbar struktur och att belysa centrala frågeställningar, lösningsalternativ och argument. Dessa kompletteras med realistisk fördjupning i omfattande spelade processer, där studenter I basgrupper agerar kärande, svarande och domare eller skiljenämnd. Till stöd för processandet hålls i anslutning till dessa ett antal processrättsliga seminarier. Domarna granskas avslutningsvis vid särskilda domsgranskningsseminarier. Mer information finns här!



Om Iusté

Iusté AB biträder med juridisk problemlösning inom affärsjuridiken. Vi hjälper advokater och andra att hantera juridiska problem och vända svåra processuella lägen. Vår omfattande praktiska erfarenhet och höga vetenskapliga kompetens gör oss prisvärda som sakkunniga, skiljedomare och bollplank, Våra kunder är i första hand advokatbyråer, banker, försäkringsbolag och andra svenska eller internationella företag. Kontakta oss på info@iuste.se eller 070 – 5777276.
Praktisk juridisk metod

Praktisk juridisk metod

9789198214680
Detta är en grundläggande lärobok – och handbok – i juridisk pro-blemlösning och presentation. Boken utgår från en sexstegsmetod och utvecklar de kunskaper som problemlösningsmetoden kräver om bland annat identifikation och systematisering av juridiska pro-blem, rättssystemet, juridikens ämnesindelningar, den juridiska tvis-telösningsmodellen, juridikens begrepp, rättskällorna och juridikens värderingar. Skriftliga och muntliga presentationer behandlas i ett särskilt kapitel.
Boken är nu uppdaterad och bearbetad. Nya partier har tillfo-gats om kritisk rättsteori, Rawls samhällsfördrag och den Europe-iska ombudsmannen. Bland annat framställningen om EU-rät¬ten och om juridikens egna begrepp har utvidgats.
Boken är skriven som lärobok för såväl introducerande som avancerade kurser i juridik och för att följa studenten genom utbild-ningen och i hans yrkeskarriär. Den kan också vara av värde för yrkesverksamma jurister och andra som vill bli skickligare på juri-disk problemlösning.
Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skil-jeman och konsult i affärsjuridiska frågor.

405:-


Avtalstolkning 8 uppl 2019
Detta är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolkning.
405:-